text Automaton
Automaton, 2012, installation at Dana gallery, Kibbutz yad Mordechai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2010